24 Ağustos 2007 Cuma

Direksiyon sınav tarihleri ve direksiyon sınavı hakkında bilmeniz gerekenler..

Direksiyon sınav tarihleri ve direksiyon sınavı hakkında bilmeniz gerekenler.. 1-B,C,D,E,F,G,H Sınıfları direksiyon sınavı hususları2-A1,A2 Sınıfları direksiyon sınav hususları.


T.C.
...................................................... İLİ
............................................... İLÇESİ
MOTORLU TAŞıT SÜRÜCÜLERİ
DİREKSİYON İMTİHANI DEGERLENDİRME FORMU (B, C, D, E, F, G, H

SÜRÜCÜ ADAYlNIN
Adı Soyadı
İstediği Sürücü sertifikasının cinsi
İmtihana girdiği aracm cınsı ve plaka no
İmtihan Güzergahı

SIRA NO
İMTİHAN ESNASINDA DEGERLENDİRİLECEK HALLER
KÖTÜ PUAN
1. Aracı çalıştırma ve harekete geçirme usul ve kurallarına uymuyor emniyetli ve rahat kalkış yapamıyor.
2

2.Durakladığı veya parkettiği yerden çıkarken yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlamıyor, kontrolsuz ve işaretsiz çıkış yapıyor.
5
3 .Şerit izleme kurallarına uymuyor.- Uygun şeritten gitmiyor. Şerit değiştirme kurallarına uymuyor.
5
4.Hız kurallarına uymuyor. Hızını ayarlamada başarısız bulundu. Hız sınırlarına dikkat etmiyor.
5
5 .Önündeki aracı yakından takip ediyor. Takip mesafesinin yeterli olup olmadığı hususundaki kontrol meto-dunu bilmiyor.
5
6 .Önündeki aracı sollayıp geçme kurallarına uymuyor.
5
7 .Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor.
5
8 .Kavşak yaklaşımlarında doğrultu değiştirme (Dönüş) kurallarına uymuyor.
5
9 .Kavşaklardaki karşılaşmalarda ilk geçiş hakkı kurallarına uymuyor.
5
10.Araçların manevralarıyla ilgili kurallara uymuyor. Manevra becerisi zayıf bulundu.
5
11 .Karşıdan gelen trafikle karşılaştığında geçiş kolaylığı sağlama kurallarına uymuyor.
2
12 .Durma, duraklama, parketme, indirme, bindirme, kapıların açılmasıyla ilgili kurallara uymuyor.
5
13 .Yaya geçidi, okul geçidi ve demiryolu geçidi yaklaşımlarındaki kurallara uymadı, geçiş hakkı vermiyor.
5
14 .Okul taşıtlarıyla geçiş üstünlüğü hakkına sahip araçlarla karşılaştığında ilgili kurallara uymuyor.
2
15 .Eğimli yolda aracı harekete geçirmede başarısız bulundu, eğimli yolda hareket etme kurallarına uymuyor.
5
16 .Aracı harekete geçirmede, yavaşlatıp durdurmada, kumanda pedallerine yeterince intibak edemiyor. Vites değiştirme becerisi zayıf. Vites değiştirirken direksiyon hakimiyeti azalıyor, gözünü yoldan ayırıyor.
10
17 .Genelolarak direksiyon hakimiyeti zayıf.
10
18 .Ses cihazını ve araçların ışıklarını gereksiz yere ve amaçları dışında kullanıyor, gerektiğinde kullanmıyor.
2
19 .Işık sisteminin, ısıtma ve havalandırma tertibatının kumanda düğmelerinin yerlerini bilmiyor ve kul-lanamıyor. Soğutma, yağlarna, şarj ve yakıt göstergelerini ve manalarını bilmiyor.
2 puan
20 .Aşırı derecede heyecanlı ve telaşlı bulundu. Bu haliyle dikkati dağınık görüldü.
10 puan
İMTİHAN TARİHİ
KÖTÜ PUAN TOPLAMI Yazıyla
SONUÇ
Rakamla
....../...../.20Q...

BAŞKAN
İMTİHAN KOMİSYONU ÜYE ÜYE
ÜYE'

DİREKSİYON İMTİHANI DEGERLENDİRME FORMUNA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR:
1- Kurum müdürlüğünce hazırlanmış ve onaylanmış müsvedde mahiyetindeki direksiyon imtihanı değerlendirme formları komisyon üyelerine dağıtılacaktır.
Komisyondaki her üye, bu formlar üzerinde ayrı ayrı değerlendirme yapacak ve değerlendirme yapmış olduğu formu imzalayacaktır.
2- Değerlendirmeler tükenmez veya dolma kalemle yapılacaktır.
3- Takdir edilen puan daire içine alınacak ve karşısı paraf edilecektir.
4- Komisyon üyeleri tarafından takdir edilen kötü puan toplamlarının aritmetik ortalaması alınarak (0.5 ve üzerindeki puanlar tamamlanarak) matbu forma işlenecektir.
Bu form üzerinde ayrıca bir işlem yapılmayacak ve komisyonun bütün üyeleri tarafından imza-lanacaktır.
Matbuu formdaki sonuç kursiyerin başarı veya başarısızlığını belirtecektir.
5- Her kursiyere ait müsvedde ve matbu formlar bir araya getirilerek birlikte muhafaza edilecek-tir.
6- Hataların değerlendirilmesi, aracın sürülmesi esnasında, hizalarında yazılı kötü notların işaretlenmesi suretiyle yapılacaktır.
7- Kötü notların toplamı 30'u aşanlar imtihanda başarı göstermemiş sayılırlar.
8- İmtihan esnasında, adaya müdahale edilmeyecek, hareketlerinde serbest bırakılacak, formdaki hususlar dışında hareket yapılması istenmeyecek ve hayali sorular sorulmayacaktır.
9- Dönüş, şerit değiştirme gibi hallerde kaidelere uyabilmesi için yapacağı hareket adaya önceden söy lenecektir.
10- C ve D sınıfı (Kamyon-Çekici) sertifikası imtihanlarında:
İmtihan aracının, tek şoför mahalli olması halinde komisyon üyelerinin tamamı araçta bulunama-yacağından, imtihan iki turda yapılacaktır.
a) Her iki turda da adayın yanında Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi bulunacaktır.
b) Birinci turda bulunan komisyon üyeleri, ikinci turda bulunmayacaklardır.
c) Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi yalnız bir kere değerlendirme yapacaktır.
d) İmtihanla ilgili işlemler yukarıda belirtilen esaslara göre yürütülecektir.

Hiç yorum yok: